WDR ย่อมาจาก Wide Dynamic Range เป็นเทคโนโลยีการถ่ายภาพย้อนแสง โดยการที่กล้องจะเก็บค่าความสว่างสูงสุด และ ต่ำสุดมาปรับรวมกันในเวลาเดียวกัน ทำให้ภาพมีรายละเอียดที่ชัดเจน (โดยหลักการคือ ภาพส่วนที่มืดจะทำการดึงส่วนที่สว่างของอีกภาพมาแสดง ส่วนที่สว่างเกินไปก็จะดึงรายละเอียดกลับมาทำให้สามารถมองเห็นรายละเอียดภาพได้อย่างละเอียด) ส่วนใหญ่กล้อง DWR มักนิยมใช้กันมากในสภาพย้อนแสง คือ แสงจากฉากหลังสว่างกว่าวัตถุ ทำให้ภาพมีความมืดกว่าปกติ จึงต้องแก้ไขด้วยการติดกล้อง WDR เพื่อให้ภาพที่ได้มีรายละเอียด ดังภาพด้านล่างที่แสดงให้เห็นถึงภาพที่ทำการเปิด WDR และไม่ได้เปิด WDR ได้อย่างชัดเจน

D-WDR ย่อมาจาก Digital Wide Dynamic Range เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ software มาปรับความสมดุลย์ของภาพ ซึ่งโดยปกติแล้วกล้องวงจรปิดที่ใช้เทคโนโลยี D-WDR มักจะติดตั้งในบริเวณที่มีสภาพย้อนแสง เพื่อให้ภาพที่ได้นั้นไม่มืดจนเกินไป และสามารถเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนได้

ต้องการสังซื้อสินค้าโปรโมชั่นพิเศษ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ (required)

Email (required)

หัวข้อ

ข้อความ

เบอร์โทรศัพท์

ต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิด กี่ตัว
 1 - 4 5 - 8 9 - 16 มากกว่า 16 ไม่ระบุ

รูปแบบสถานที่ในการติดตั้ง

 บ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ อาคารพาณิชย์ สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง ที่สาธารณะ ร้านค้า, ร้านขายของ ไม่ระบุ

หน้างานตั้งอยู่ที่

รูปภาพสถานที่ (ถ้ามี)