TVL – Television Lines
TVL เป็นหน่วยวัดความละเอียดของกล้องตามแนวนอน หรือคือจำนวนเส้นที่กล้องสามารถแสดงภาพได้ ซึ่งมีผลต่อความความคมชัดของตัวกล้องวงจรปิด ยิ่งมีจำนวนเส้น TVL สูง ภาพที่ได้ก็จะคมชัดและละเอียดยิ่งขึ้นตามไปด้วย  เช่น กล้องวงจรปิด ความคมชัด 520 เส้น จะให้ภาพที่ชัดกว่ากล้องวงจรปิดที่มีความคมชัด 420 เส้น เป็นต้น
ค่าเฉลี่ยของ TVL ที่กล้องมาตรฐานควรจะมีอยู่ที่ระหว่าง 380-540 TVL
การแปลงค่า TVL ให้ออกมาเป็นจำนวน Pixel ให้ใช้สูตร
“จำนวน Pixel รวม =  จำนวน TVL * 4/3 * จำนวน Pixel แนวตั้ง (V)”
ยกตัวอย่าง
กล้อง TVL 540 ภาพมีขนาด 720 (H) x 576 (V) คิดสูตรเป็น 540 * 4/3 * 576 = 0.414 Megapixels
กล้อง TVL 600 ภาพมีขนาด 753 (H) x 582 (V) คิดเป็นสูตร 600 * 4/3 * 582 = 0.465 Megapixels
ปัจจุบัน กล้องวงจรปิดมี TVL หลายแบบให้เลือก โดยมีความละเอียดตั้งแต่ 320 , 380 , 420 , 480 , 520 , 540 , 580 , 620 TVL  หรือมากกว่าแล้วแต่เทคโนโลยีของแต่ละบริษัทหรือโรงงานผู้ผลิต ทั้งนี้ กล้องวงจรปิดที่มีความคมชัดสูง ๆ ราคาก็จะสูงตามไปด้วย
ในตารางคุณสมบัติของกล้องโดยมากจะบอกความละเอียดอยู่สองแบบ คือ ตามแนวตั้ง (Vertical) และ แนวนอน(Horizontal)
ความละเอียดตามแนวตั้ง (Vertical Resolution) – VTVL
ความ ละเอียดตามแนวตั้งหมายถึงจำนวนเส้นตามแนวนอน ตามมาตรฐานระบบ PAL จำนวนเส้นจะเป็น 625 เส้น จอแสดงผลภาพแบบ PAL อัตราส่วนจะอยู่ที่ 4:3 ดังนั้นถ้าคิดตามอัตราส่วนที่ว่าความละเอียดสูงสุดแนวตั้งเป็น 0.75 เท่าของอัตราส่วนแนวนอน ดังนั้นความละเอียดสูงสุดแนวตั้งจะเป็น
PAL 625 X 0.75 = 470 เส้น

ความละเอียดตามแนวนอน(Horizontal Resolution) – HTVL
ความ ละเอียดตามแนวนอนเท่ากับจำนวนของความละเอียดตามแนวตั้ง  ในทางทฤษฎีความละเอียดตามแนวนอนสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดแต่ติดอยู่ที่ข้อ จำกัด 2 อย่างคือ เทคโนโลยีในการเพิ่มจำนวนพิกเซลบนตัวรับภาพ (CCD ) ยังไม่ดีพอ เพราะยิ่งเพิ่มจำนวนพิกเซล ขนาดของพิกเซลก็ยิ่งลดลงซึ่งกระทบกับความสามารถด้านความไวแสง ดังนั้นจึงต้องชั่งน้ำหนักเอาระหว่างความละเอียดกับความไวแสง
TVL หรือ TV Line ที่บอกในรายละเอียดของกล้อง คือ ความละเอียดของกล้องตามแนวนอน ( HTVL ) เป็นค่าความคมชัดของตัวกล้องวงจรปิด ยิ่งมีค่ายิ่งมากภาพก็จะยิ่งชัดขึ้นและละเอียดขึ้น เช่น กล้องวงจรปิด ความคมชัด 520 เส้น จะให้ภาพที่ชัดกว่า กล้องวงจรปิด ที่มีความคมชัด 420 เส้น เป็นต้น กล้องวงจรปิดที่มีความคมชัดสูง ๆ ราคาก็จะสูงตามไปด้วย
การคำนวณค่า pixel จาก Horizontal Resolution สามารถคำนวณได้จาก
VTVL = HTVL * 0.75
Total pixel = HTVL * VTVL
กล้องวงจรปิดที่เป็นอนาล็อก สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องคมชัดของกล้อง ต้องดูที่ค่าของ TVLine ดูง่ายๆ ก็คือค่า TVLine หรือ เส้นสแกน ค่ายิ่งมากก็แสดงว่ากล้องตัวนั้นมีความคมชัดมากขึ้น จะต่างจากกล้องที่เป็นระบบดิจิตอล(Network Camera/IP Camera) ที่ค่าจะบอกเป็นพิกเซล หรือ VGA ซึ่งจะขอกล่าวถึงในห้วข้อต่อไป
จะทราบได้อย่างไรว่าค่าที่บอกมาเป็นความ จริง แล้วค่าจริงๆ คือเท่าไหร่
วิธีการวัดความละเอียด
วิธีการวัดความละเอียดมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี
1. การใช้ชาร์ตวัดความละเอียด (resolution chart)
สิ่ง แรกที่ต้องเตรียมคือ Test TVLine Chart จะเป็นกระดาษหรือพลาสติกก็ได้ แต่ต้องเป็นผิวด้านเพื่อลดการสะท้อนแสง นำกล้องที่จะทำการวัดค่า TVLine มาจับภาพที่ Test TVLine Chart ปรับเลนส์ในตำแหน่งที่ชัดที่สุด
สังเกต ภาพขณะที่แสดงบนจอแสดงผลหาตำแหน่งที่มีค่าสูงที่สุด(ค่า TVLine)ที่สามารถแยกเส้นออกจากกันได้ ส่วนที่ไม่สามารถแยกเส้นออกจากกันได้นั่นหมายความว่ากล้องไม่สามารถจับภาพ ที่ความละเอียดมากกว่านั้นได้ นั่นเอง
การวัด จะต้องใช้จอที่มีความละเอียดในการแสดงผลสูงด้วยเช่น วัด TVLine ที่ 500 TVLine จะต้องใช้จอที่มีความละเอียดในการแสดงผลสูงกว่า 500 TVLine ซึ่งจอแสดงผลทั่วไปไม่สามารถแสดงผลได้
2. วิธีวัดแบนด์วิทธ์
เป็นการ วัดความละเอียดโดยใช้เครื่องมือวัดแบนด์วิทธ์แล้วเอามาคูณด้วย 80 จะได้ความละเอียดของกล้อง เช่น วัดแบนด์วิทธ์ได้ 5Mhz ความละเอียดที่ได้คือ 5 * 80 = 400 เส้น