ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินในสถานที่ ที่ติดกล้องวงจรปิด Fujiko และ Kenpro

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีขอมอบความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินในสถานที่ที่ท่านได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด FUJIKO และ KENPRO (เฉพาะการติดตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของ FUJIKO และ KENPRO เท่านั้น) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทกรมธรรม์ : การประกันภัยโจรกรรม

ความคุ้มครอง : ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการลักทรัพย์สิน ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย รวมถึงทรัพย์ที่ได้ส่งมอบการครอบครองให้กับผู้เอาประกันภัยดูแล ทั้งนี้ไม่รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลอื่น

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง : เฉพาะทรัพย์สินที่อยู่มนสถานที่เอาประกันภัย ที่กล้องวงจรปิด FUJIKO และ KENPRO สามารถบันทึกภาพไว้ได้
เงื่อนไข : ต้องมีภาพเลื่อนไหวซึ่งบันทึกจากกล้องวงจรปิด FUJIKO และ KENPRO แสดงเหตุการณ์ที่เกิดการโจรกรรม ซึ่งเห็นถึงบุคคลที่ก่อเหตุโจรกรรม และเห็นรูปพรรณสัณฐานของทรัพย์สินที่สูญหรือเสียหาย

ระยะเวลาคุ้มครอง  : 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงินค่ากล้อง และค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด FUJIKO และ KENPRO (สำหรับผู้ที่มีใบเสร็จใบส่งมอบงาน ผังแสดงจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดและใบรับสิทธิประโยชน์ การประกันภัยโจรกรรมเท่านั้น )

อาณาเขตคุ้มครอง : ภายในเขตประเทศไทย

ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย : ผู้เอาประกันภัย ต้องรับผิดชอบเอง (deductible) 10% หรือ ขั้นต่ำ 2,000 บาท สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายในแต่ละครั้งและทุกครั้ง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

วงเงินจำกัดความรับผิด : วงเงินจำกัดความรับผิด แบ่งเป็น 3 วงเงิน โดยกำหนดจาก Package ที่ลูกค้าซื้อ คือ
1. กล้อง 4 ตัว วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
2. กล้อง 8 ตัว วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
3. กล้อง 16 ตัว วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน :
1. ติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ฝ่ายสินไหมทดแทน บจม.กรุงเทพประกันภัย โทร.1620 หรือ 02-258-8888
2. เอกสารประกอบในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2.1 ใบเสร็จรับเงิน และใบส่งมอบงาน
2.2 ผังแสดงจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด
2.3 ใบรับสิทธิประโยชน์การประกันภัยโจรกรรม
2.4 ภาพเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงบุคคลที่ก่อเหตุโจรกรรม และรูปพรรณสัณฐานของทรัพย์สินที่สูญเสียหรือ เสียหายซึ่งบันทึกได้จากกล้องจรปิด FUJIKO และ KENPRO
2.5 บันทึกรายงานประจำวันจากสถานีตำรวจ
2.6 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ แล้วแต่กรณี

ข้อยกเว้น :
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
2. ความเสียหายของกระจก หรือสิ่งประดับบนกระจก หรือข้อความบนกระจก
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับเอกสารโฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สินหลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต บัตรธนาคารเช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ
4. ความสูญหรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ หรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใดๆ ซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่ตามที่ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ หรือเกิดจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำด้วนตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
5. ความสูญเสียหรือความเสียหายอ้นเกิดจากอัคคีภัย หรือระเบิด ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม เว้นแต่ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการระเบิดอันมีผลมาจากการเข้าไปในสถานที่เอาประกันภัยโดยการใช้วัตถุระเบิดและมีเจตนาเพื่อที่ จะทำการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์
6. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ถูกทอดทิ้งโยไม่มีผู้อาศัยอยู่ หรือไม่มีผู้ดูแลรักษาเป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบบัญชีสินค้า
8. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสงคราม(ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม)สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฏ การปฏิวัติ การยึดทรัพย์โดยคำสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
9. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวกล้องวงจรปิด FUJIKO และ KENPRO และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ
10. รถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหารเป็นรถที่เจ้าของมีไว้ใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น

ต้องการสังซื้อสินค้าโปรโมชั่นพิเศษ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ (required)

Email (required)

หัวข้อ

ข้อความ

เบอร์โทรศัพท์

ต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิด กี่ตัว
 1 - 4 5 - 8 9 - 16 มากกว่า 16 ไม่ระบุ

รูปแบบสถานที่ในการติดตั้ง

 บ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ อาคารพาณิชย์ สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง ที่สาธารณะ ร้านค้า, ร้านขายของ ไม่ระบุ

หน้างานตั้งอยู่ที่

รูปภาพสถานที่ (ถ้ามี)